Duomenų naudojimas

Informuojame, kad UAB „Atea“ ir UAB „Gravitacija“ (toliau – Organizatoriai) organizuodami renginį „Atea Action“, veikdami kaip atskiri duomenų valdytojai, tvarko dalyvių asmens duomenis šiais tikslais:

 • renginio organizavimas;
 • dalyvių registracijos į renginį administravimas;
 • būtina komunikacija iki renginio;
 • būtina komunikacija po renginio, įskaitant bet neapsiribojant, pranešimų skaidrių persiuntimas ir informacijos apie neatsakytus klausimus siuntimas;
 • informavimas apie renginį viešojoje erdvėje (įskaitant bet neapsiribojant, socialinės medijos paskyrose, Organizatorių interneto svetainėse), panaudojant renginio metu darytas nuotraukas ar vaizdo medžiagą;
 • statistinių tyrimų atlikimas;
 • Organizatorių interesų gynimas esant skundui ar ieškiniui;
 • informavimas apie kitus Organizatorių renginius/paslaugas;
 • tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimas.

 

Jūsų asmens duomenis aukščiau minėtais tikslais Organizatoriai tvarko remdamiesi jų ar trečiosios šalies teisėto intereso ar Jūsų sutikimo pagrindu.
Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu;
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma;
 • atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, nustatant, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui ir duomenų saugojimui teisės aktuose nustatytais terminais;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Patvirtiname, kad Organizatoriai taiko proporcingas ir tinkamas technines ir organizacines priemones tam, kad surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.
Užsiregistravusių renginio dalyvių asmens duomenimis Organizatoriai dalinsis tarpusavyje. Kitais atvejais Organizatoriai perduos Jūsų asmens duomenis tik jeigu tai daryti ją įpareigos galiojantys teisės aktai ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Renginio dalyvių asmens duomenų saugojimo terminas yra 3 mėnesiai po renginio pabaigos.
Informuojame, kad renginio metu gali būti filmuojama, fotografuojama ar daromas garso įrašas. Jeigu nesutinkate su tuo, kad Jūsų atvaizdo duomenys būtų panaudoti Organizatorių arba renginio viešinimui viešoje erdvėje, informuokite apie tai renginio Organizatorius vėliausiai iki renginio pradžios.

 

Duomenų valdytojų rekvizitai:
ATEA, UAB
Juridinio asmens kodas: 122588443
Buveinės adresas: J. Rutkausko g. 6., Vilnius
Privatumo politika: https://www.atea.lt/apie-atea/privatumo-politika

Gravitacija, UAB
Juridinio asmens kodas: 303304253
Buveinės adresas: Kęstučio g. 14-9, Vilnius
Privatumo politika: https://goforward.lt/privatumo-politika